Pagina precedente

                                  

San Marino

 

 

San Marino

 

 

 

Pagina precedente

San Marino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10.000 Lire    5000 Lire    1000 Lire   

  500 Lire    200 Lire    100 Lire   

  50  Lire    20  Lire    10  Lire   

5  Lire    2  Lire    1  Lira

Centesimi

Tabelle  monete con tutti  i  KM

 

 

 

 

 

km   14              1 Lira 1972

 
   

km   14              1 Lira 1972

km   15              2 Lire  - 1972

km   16              5 Lire  - 1972

km   17              10 Lire  - 1972

km   18  

 

Monete in ordine crescente di KM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

km   1                5 Centesimi (1864, 69, 94)

km   2                10 Centesimi (1875, 93, 94)

km   9                5 Lire 1931-1938  Silver

km   10              10 Lire 1931-1938 silver

km   12              5 Centesimi (1935-1938)

km   13              10 Centesimi (1935-1938)

km   14              1 Lira       1972

km   15              2 Lire       1972

km   16              5 Lire       1972

km   17              10 Lire     1972

km   18              20 Lire     1972

km   19              50 Lire     1972

km   20              100 Lire   1972

km   21              500 Lire   1972

km   22              1 Lira        1973

km   23              2 Lire       1973

km   24              5 Lire       1973

km   25              10 Lire     1973

km   26              20 Lire     1973

km   27              50 Lire     1973

km   28              100 Lire   1973

km   29              500 Lire   1973

km   30              1 Lira       1974

km   31              2 Lire       1974

km   32              5 Lire       1974

km   33              10 Lire     1974

km   34              20 Lire     1974

km   35              50 Lire     1974

km   36              100 Lire   1974

km   37              500 Lire   1974

km   40              1 Lira        1975

km   41              2 Lire        1975

km   42              5 Lire        1975

km   43              10 Lire      1975

km   44              20 Lire      1975

km   45              50 Lire      1975

km   46              100 Lire    1975

km   47              500 Lire    1975

km   48              500 Lire    1975

km   51              1 Lira        1976

km   52              2 Lire        1976

km   53              5 Lire        1976

km   54              10 Lire      1976

km   55              20 Lire      1976

km   56              50 Lire      1976

km   57              100 Lire    1976

km   58              500 Lire    1976

km   59              500 Lire    1976

km   63              1 Lira        1977

km   64              2 Lire        1977

km   65              5 Lire        1977

km   66              10 Lire      1977

km   67              20 Lire      1977

km   68              50 Lire      1977

km   69              100 Lire    1977

km   70              100 Lire    1977

km   71              500 Lire    1977

km   72              1000 Lire  1977

km   76              1 Lira         1978

km   77              2 Lire        1978

km   78              5 Lire        1978

km   79              10 Lire      1978

km   80              20 Lire      1978

km   81              50 Lire      1978

km   82              100 Lire    1978

km   83              200 Lire    1978

km   84              500 Lire    1978

km   85              1000 Lire  1978

km   89              1 Lira         1979

km   90              2 Lire         1979

km   91              5 Lire         1979

km   92              10 Lire      1979

km   93              20 Lire      1979

km   94               50 Lire     1979

km   95              100 Lire    1979

km   96              200 Lire    1979

km   97              500 Lire    1979

km   98              1000 Lire  1979

km   102            1 Lira        1980

km   103            2 Lire        1980

km   104            5 Lire        1980

km   105            10 Lire      1980

km   106            20 Lire      1980

km   107            50 Lire      1980

km   108            100 Lire    1980

km   109            200 Lire    1980

km   110            500 Lire    1980

km   112            1000 Lire  1980

km   116            1 Lira         1981

km   117            2 Lire         1981

km   118            5 Lire         1981

km   119            10 Lire       1981

km   120            20 Lire       1981

km   121            50 Lire       1981

km   122            100 Lire     1981

km   123            200 Lire     1981

km   124            500 Lire     1981

km   125            500 Lire     1981

km   126            500 Lire     1981

km   127            1000 Lire   1981

km   131            1 Lira          1982

km   132            2 Lire          1982

km   133            5 Lire          1982

km   134            10 Lire        1982

km   135            20 Lire        1982

km   136            50 Lire        1982

km   137            100 Lire     1982

km   138            200 Lire     1982

km   139            500 Lire     1982

km   140            500 Lire     1982

km   141            1000 Lire   1982

km   145            1 Lira           1983

km   146            2 Lire          1983

km   147            5 Lire          1983

km   148            10 Lire        1983

km   149            20 Lire        1983

km   150            50 Lire         1983

km   151            100 Lire       1983

km   152            200 Lire      1983

km   153            500 Lire      1983

km   154            500 Lire      1983

km   155            1000 Lire    1983

km   159            1 Lira           1984

km   160            2 Lire           1984

km   161            5 Lire          1984

km   162            10 Lire        1984

km   163            20 Lire        1984

km   164            50 Lire        1984

km   165            100 Lire      1984

km   166            200 Lire      1984

km   167            500 Lire      1984

km   168            500 Lire      1984

km   169            1000 Lire    1984

km   173             1 Lira         1985

km   174             2 Lire         1985

km   175             5 Lire         1985

km   176            10 Lire        1985

km   177            20 Lire       1985

km   178            50 Lire       1985

km   179            100 Lire     1985

km   180            200 Lire     1985

km   181            500 Lire     1985

km   182            500 Lire     1985

km   183            1000 Lire   1985

km   187            1 Lira          1986

km   188            2 Lire          1986

km   189            5 Lire          1986

km   190            10 Lire        1986

km   191            20 Lire        1986

km   192            50 Lire        1986

km   193            100 Lire      1986

km   194            200 Lire      1986

km   195            500 Lire      1986

km   196            500 Lire      1986

km   197            1000 Lire    1986

km   201            1 Lire         1987

km   202            2 Lire        1987

km   203            5 Lire        1987

km   204            10 Lire      1987

km   205            20 Lire      1987

km   206            50 Lire      1987

km   207            100 Lire    1987

km   208            200 Lire    1987

km   209            500 Lire    1987

km   210            1000 Lire  1987

km   213            500 Lire    1987

km   214            1000 Lire 1987

km   216            500 Lire   1988

km   217            1000 Lire 1988

km   218            1 Lira        1988

km   219            2 Lire        1988

km   220            5 Lire        1988

km   221            10 Lire      1988

km   222            20 Lire      1988

km   223            50 Lire      1988

km   224            100 Lire    1988

km   225            200 Lire    1988

km   226            500 Lire    1988

km   227            1000 Lire  1988

km   231            1 Lira 1989

km   232            2 Lire -  1989

km   233            5 Lire  - 1989

km   234            10 Lire -  1989

km   235            20 Lire -  1989

km   236            50 Lire 1989

km   237            100 Lire  - 1989

km   238            200 Lire  - 1989

km   239            500 Lire -  1989

km   240            1000 Lire   1989

km   243            500 Lire    1989

km   244            1000 Lire  1989

km   246            500 Lire    1990 Mond. calcio

km   247            1000 Lire  1990 Mond. calcio

km   248            1 Lira         1990

km   249            2 Lire         1990

km   250            5 Lire         1990

km   251            10 Lire       1990

km   252            20 Lire       1990

km   253            50 Lire       1990

km   254            100 Lire     1990

km   255            200 Lire     1990

km   256            500 Lire     1990

km   257            1000 Lire   1990

km   261            1 Lira         1991

km   262            2 Lire         1991

km   263            5 Lire         1991

km   264            10 Lire       1991

km   265            20 Lire       1991

km   266            50 Lire       1991

km   267            100 Lire    1991

km   268            200 Lire    1991

km   269            500 Lire    1991

km   270            1000 Lire  1991

km   271            500 Lire    1991

km   272            1000 Lire  1991

km   276            500 Lire    1992

km   277            1000 Lire  1992

km   278            1 Lira         1992

km   279            2 Lire         1992

km   280            5 Lire         1992

km   281            10 Lire       1992

km   282            20 Lire       1992

km   283            50 Lire       1992

km   284            100 Lire     1992

km   285            200 Lire     1992

km   286            500 Lire     1992

km   287            1000 Lire   1992

km   291            500 Lire     1993

km   292            1000 Lire   1993

km   293            1  Lira         1993

km   294            2  Lira         1993

km   295            5  Lire         1993

km   296            10  Lire       1993

km   297            20  Lire       1993

km   298            50  Lire       1993

km   299            100  Lire     1993

km   300            200 Lire      1993

km   301            500 Lire      1993

km   302            1000  Lire  1993

km   306            1 Lira          1994

km   307            2 Lire          1994

km   308            5 Lire          1994

km   309            10 Lire        1994

km   310            20 Lire        1994

km   311            50 Lire        1994

km   312            100 Lire      1994

km   313            200 Lire      1994

km   314            500 Lire       1994

km   315            1000 Lire     1994

km   316            1000 Lire     1994

km   322            1  Lira           1995

km   323            2  Lire           1995

km   324            5  Lire           1995

km   325            10  Lire         1995

km   326            20  Lire         1995

km   327            50  Lire         1995

km   328            100  Lire       1995

km   329            200 Lire        1995

km   330            500 Lire        1995

km   331            1000  Lire     1995

km   349            1 Lira             1996

km   350            2 Lire             1996

km   351            5 Lire             1996

km   352            10 Lire           1996

km   353            20 Lire            1996

km   354            50 Lire            1996

km   355            100 Lire          1996

km   356            200 Lire           1996

km   357            500 Lire           1996

km   358            1000 Lire         1996

km   359            1 Lira                1997

km   360            2 Lire                1997

km   361            5 Lire                1997

km   362            10 Lire              1997

km   363            20 Lire              1997

km   364            50 Lire              1997

km   365            100 Lire           1997

km   366            200 Lire           1997

km   367            500 Lire           1997

km   368            1000 Lire         1997

km   369            1000 Lire         1997

km   378            10 Lire             1998

km   379            20 Lire             1998

km   380            50 Lire             1998

km   381            100 Lire           1998

km   382            200 Lire           1998

km   383            500 Lire           1998

km   384            1000 Lire         1998

km   385            5000 Lire         1998

km   386            5000 Lire         1998

 km  387            10.000 Lire     1998

km   389            10 Lire             1999

km   390            20 Lire             1999

km   391            50 Lire             1999

km   392            100 Lire           1999

km   393            200 Lire           1999

km   394            500 Lire           1999

km   395            1000 Lire         1999

km   396            5000 Lire         1999

Km   398            10.000 Lire     1999 Olympics, Sydney- Silver

km   399            10 Lire              2000

km   400            20 Lire             2000

km   401            50 Lire             2000

km   402            100 Lire           2000

km   403            200 Lire           2000

km   404            500 Lire           2000

km   405            1000 Lire         2000

km   406            5000 Lire         2000

km   419            10.000 Lire      2000 Foundation of San Marino

km   424            10 Lire             2001

km   425            20 Lire             2001

km   426            50 Lire             2001

km   427            100 Lire          2001

km   428            200 Lire          2001

km   429            500 Lire          2001

km   430            1000 Lire        2001

km   431            5000 Lire        2001

km   436            5000 Lire        2001

km   437            10.000 Lire     2001

km   438            10.000 Lire     2001